Logga in

Till toppen av sidan

Frågor och svar - finansiell information

Här hittar du vanliga frågor och svar kring våra ägare, kvalitet, vinst och resultat.

Ägare och bolagsstruktur: 

Vilka är Frösundas ägare/huvudägare?

Frösundas huvudägare är Hg Capital som är ett investmentbolag i Storbritannien med särskild kompetens inom bland annat vård- och omsorgssektorn.

Vad är ett riskkapitalbolag och hur är det uppbyggt?

Ett riskkapitalbolag bildar en fond som försäkringsbolag, banker och pensionsfonder kan välja att investera i. På så vis kommer det så kallade riskkapitalet indirekt från allmänheten. Det gör att riskkapitalbolaget har ett stort ansvar såväl mot allmänheten som mot pensionsfonderna, bankerna och försäkringsbolagen som är deras kunder (investerare). 

Riskkapitalbolagets fond investerar i sin tur i företag med god utvecklingspotential och satsar för att utveckla verksamheten och skapa värden för kunder och medarbetare. Förtjänst får de först vid försäljning av företaget.

Hur ser ni på riskkapitalbolag som ägare inom välfärdssektorn?

De är bra ägare som tillför kapital som verkligen behövs i välfärdssektorn och som kan investera för framtiden.

Vårt mål är att bedriva en god omsorg med nöjda kunder. Har vi nöjda kunder och motiverade medarbetare följer också ett bra ekonomiskt resultat. För att nå dit satsar vi på att utveckla nya innovativa arbetssätt, höja kompetensen och naturligtvis effektivisera. Där har vi och våra ägare ett gemensamt ansvar där ägarna anger vad vi ska göra och ledningens ansvar är hur vi genomför det. Ägarformen är oviktig, men ägarna - personerna- är de som gör skillnad.

Vår verksamhet finansieras av statliga och kommunala medel. Detta gör att det är extra viktigt för oss såväl som för andra aktörer - privata som offentliga – att se till att de resurser som samhället ställer till förfogande används på ett ansvarsfullt sätt. 

Varför har ni så komplex koncernstruktur under Frösunda Omsorg?

Frösundakoncernen har växt kraftigt under många år, bland annat genom företagsförvärv. De förvärvade bolagen är egna juridiska personer, dotterbolag. Den legala bolagsstrukturen överensstämmer därför inte med den operativa strukturen och indelningen i affärsområden. Detta är inget ovanligt i större koncerner. Det är ett ständigt pågående arbete att förenkla bolagsstrukturen exempelvis genom fusioner av bolag. I vissa fall är detta svårt att genomföra då dotterbolagen har tillstånd för sina verksamheter och upphandlade avtal som är direkt knutna till den juridiska personen. Även redovisnings- och skatteaspekter måste beaktas inför en fusion. Det är bland annat orsaken till att vissa dotterbolag kan redovisa förlust medan andra visar vinst.

Varför har ni bolag ovanför Frösunda Omsorg?

Bolagen ovanför Frösunda Omsorg är holdingbolag det vill säga bolag vars syfte är att äga och förvalta aktier. Holdingbolagen är inte rörelsedrivande. Frösundakoncernens holdingstruktur är sedvanlig och inbegriper ett budbolag Frösunda Bidco AB och ett svenskt ägarbolag Frösunda Holdco AB. Budbolaget är det bolag varigenom Hg Capital förvärvade Frösundakoncernen från den tidigare ägaren Polaris Private Equity under våren 2010. I budbolaget finns koncernens externa bankfinansiering.

Vad ser ni för möjligheter med riskkapitalbolag som ägare?

Tydlighet då våra ägare satsar på att utveckla verksamheten genom att skapa nöjdare kunder och medarbetare, enkelt uttryckt ett företag med hög kvalitet. Ägarna är aktiva, branschkunniga och engagerade och ger Frösunda en ekonomisk trygghet. Våra ägare satsar på utveckling och att höja kvaliteten genom att förbättra verktyg och processer, höja kompetensen och effektivisera.

Vad ser ni för risker med riskkapitalbolag som ägare?

Vi ser inga risker med riskkapitalbolag som ägare. En utmaning är dock medias och allmänhetens syn på riskkapitalbolag inom vård och omsorg, som påverkat den politiska debatten. Det finns en risk att den negativa synen på riskkapitalbolag bygger på felaktig information. Det blir därmed alltför stort fokus på ägarformen, istället för på det som är viktigt: hög kvalitet och nöjda kunder.

Kvalitet, långsiktighet och innovation:

Vad är ert primära fokus, att generera vinst eller att få nöjda kunder och ökad kvalitet i verksamheten?

Vårt fokus är alltid att ha en god kvalitet i verksamheten och att våra kunder ska vara nöjda. Men vi ser heller inget motsatsförhållande mellan nöjda kunder och våra ägares uppskattning för vad vi gör. Har vi nöjda kunder och motiverade medarbetare följer också ett bra ekonomiskt resultat.

Hur arbetar Frösunda med kvalitet?

För att skapa en hög kvalitet på våra tjänster utgår vi alltid från hur kunden upplever oss och gör regelbundna uppföljningar av vårt arbete. Nyckelfaktorer för att åstadkomma hög kvalitet är ett gott ledarskap och kompetens. Frösundas kvalitetsavdelning följer upp kvalitetsarbetet och säkerställer kundens trygghet, vår tillgänglighet och transparens.

För att skapa trygghet innebär vårt kvalitetsarbete att vi har ett ledningssystem med beskrivna arbetsprocesser vilka utvecklas under revision och uppföljning. Vi arbetar också med uppsatta kvalitetsmål för alla intressenter; kunder, anhöriga, kommuner, samarbetspartners och medarbetare, som vi noggrant mäter och följer upp. Frösundas verksamheter har en lång tradition av att arbeta för kvalitet.

2013 tog vi kvalitetsarbetet till en ny nivå och introducerade vår Förtroenderedovisning. Förtroenderedovisningen visar vår syn på kvalitet, vad vi gjort under året och vad vi planerar att göra kommande år. Kvalitet och öppenhet är vårt sätt att bygga förtroende. Frösundas strukturerade ledningssystem för kvalitet är i enlighet med SOSFS 2011:9 (och SOSFS 2005:12). För att säkerställa en god vård och omsorg har vi även en Kundombudsman och ett kundvårdssystem.

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) gör regelbundet tillsyner på Frösundas olika verksamheter. De belyser då bland annat kompetens, metoder och hur lagar och riktlinjer följs i verksamheten. Detta är mycket positivt och skapar en ökad kvalitet. Kommunalt driven verksamhet har inte samma nivå av tillsyn. Vår mening är att för kundernas bästa skulle vi gärna se ökade resurser till IVO så att de kunde följa upp alla typer av verksamheter på samma sätt. Utöver tillsyn från IVO, andra myndigheter och interna revisioner blir vi också granskade av externa revisorer.

Hur påverkar riskkapitalbolagens kortsiktiga ägande kvaliteten?

Riskkapitalbolag äger sina portföljbolag i 5-7 år, vilket är ganska lång sikt. Våra ägares investering i företaget har möjliggjort expansion av befintlig verksamhet och etablering inom nya affärsområden som Individ och Familj. Det har bland annat inneburit att vi har kunnat förvärva bolag, anställa fler, skapat en ny kvalitetsavdelning samt utvecklat helt nya metoder för verksamhetsstöd och uppföljning. Våra ägare har påverkat Frösundas kvalitetsarbete positivt och gynnar vår långsiktiga verksamhetsutveckling.

På vilket sätt skulle ni påverkas om en reglering för långsiktigt ägande införs?

Med nuvarande ägarbild skulle vi påverkas om nya regler infördes. På vilket sätt beror på hur reglerna är utformade. Framöver hoppas vi på en debatt där kvalitet utifrån kundens perspektiv är i fokus, inte ägarform och vinst. Alltför många regleringar inledningsvis gör att vi blir bakbundna vilket hämmar innovation. Dock välkomnar vi tydliga uppföljningar och granskningar. 

Hur ska framtida omsorgsbehov tillgodoses?

Ska Sverige klara framtida omsorgsbehov krävs både innovation och kapital, vilket våra ägare tillför. Erfarenheten visar att den privata sektorn kan göra det effektivt. Om inte en vidareutveckling och innovationer utförs kommer omsorgssektorn ha stora utmaningar i att kunna attrahera resurser och rätt kompetens.

Vinst och resultat:

Ska vinster vara ett incitament för att driva en verksamhet inom omsorgen. Hur kan det ligga i kundens intresse?

Vi och våra ägare Hg Capital har det gemensamma målet att bedriva en verksamhet som är långsiktig, stabil och av god kvalitet. Genom att ha tydliga ekonomiska mål och organisera verksamheten tar vi ansvar för att de resurser som samhället ställer till vårt förfogande används på ett ansvarsfullt sätt. Men vi ser heller inget motsatsförhållande mellan nöjda kunder och våra ägares uppskattning för vad vi gör. Har vi nöjda kunder och motiverade medarbetare följer också ett bra ekonomiskt resultat.

Hur stor är vinsten och vad händer med den?

Frösundas rörelsemarginal det senaste året var 5,25 procent. Normalt i tjänstesektorn ligger marginalerna på runt 12 procent. Under den tid som Hg Capitals investering pågår sker ingen vinstutdelning. Ett överskott gör det möjligt för oss att investera, vidareutbilda eller kompetensutveckla. Det är en förutsättning för företagets långsiktiga överlevnad. Det skapar trygghet för alla; kunder, medarbetare liksom stat och kommun.

Varför redovisar ni inte resultatet på affärsområdesnivå?

Rent principiellt har vi inget mot det, men det är en affärshemlighet eftersom vi priskonkurrerar vid upphandlingar.

Använder ni så kallade ”räntesnurror”?

Systemet med internränta på aktieägarlån har länge varit en etablerad finansiell metod i Sverige bland såväl privata som offentliga bolag. Frösunda använde sig tidigare av räntesnurror. Frösunda har anpassat sig till ändringarna i skattelagstiftningen och aktieägarlånen är konverterade till eget kapital. Modellen med räntesnurror avskaffades under 2013. 

Hur kan vissa bolag ha så hög vinstmarginal?

Marginalerna varierar mellan olika affärsområden. På koncernnivå har Frösunda ett mål på sikt om lönsamhet på ca 8%.

Inom Individ och Familj har det varit en delvis fragmenterad bransch, men där ser vi att det håller på att förändras. Efter att vi förvärvat bolag har vi noterat att kvaliteten i flera fall inte levt upp till vår förväntade nivå och vi har därför gjort stora investeringar för att öka kvaliteten i verksamheten.