Logga in

Till toppen av sidan

Det ska alltid finnas ett val

Inom Individ och familj är kunden ofta ett barn eller en ungdom, och omdömet är ännu inte utvecklat för att bestämma helt själv. Vårt arbetssätt är i stället att skapa valmöjligheter. Att få välja och vara delaktig i hur ens dagar ska se ut, ger känslan av att man är med och bestämmer.

Att bli sedd och accepterad för den man är

Många barn och ungdomar som vi hjälper, har ett stukat förtroende till vuxenvärlden. Vårt jobb handlar därför mycket om att bygga upp ett förtroende och en tillit. Många saknar även självförtroende och framtidstro, och de är inte vana att känna sig sedda eller uppskattade för den de är. På Frösunda är vårt viktigaste arbetsverktyg därför att lyssna, och få dem att känna sig värdefulla och tillräckliga.  

 

Placeringsjouren finns alltid tillgänglig

Vår telefonbaserade placeringsjour är bemannad dygnet runt, vilket betyder att vi kan hantera och lösa akuta placeringsbehov. Jouren bemannas med kunniga och serviceinriktade placeringssamordnare som kan bistå socialtjänsten med att hitta en lösning på den aktuella situationen.

Placeringsjouren erbjuder:

  • Akutplacering
  • Snabb hantering/handläggning

 

Öppet dygnet runt! 

Frösunda Omsorg Placeringsjour

Ring 020-22 80 00
Maila placeringsjouren@frosunda.se
Faxa 0175-701 81 

 

Boende för ensamkommande barn och unga

Ensamkommande barn och unga har ofta behov som inte kan uppfyllas på ett vanligt PUT- boende (permanent uppehållstillstånd) eller asylboende. Många behöver ett särskilt boende där de blir omhändertagna på rätt sätt. På Frösunda har vi utformat ett omhändertagande som bygger på mänsklig värme och tillit. Vi har ett kognitivt beteendeterapeutiskt synsätt och arbetar utifrån evidensbaserade metoder. Vi är noggranna med att involvera barnen och ungdomarna i utformningen av deras nya vardag, så att de känner att de får vara med och bestämma över sitt liv, i sitt nya land. 

HVB-hem

En flytt till ett HVB-hem sker alltid i samarbete med individen, anhöriga och socialsekreteraren. Tillsammans lägger vi upp planeringen av vistelsen och omvårdnaden. Vi har HVB-hem över hela landet och vi erbjuder även konsulentstödda familjehem som arbetar utifrån MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care). För oss på Frösunda är det viktigt att barnet eller ungdomen känner sig delaktig och inkluderad i de beslut som fattas, även vid ett tvångsomhändertagande. Att vara med och påverka redan från början, är enormt viktigt för att vi ska kunna bygga upp ett förtroende och en tillit. 

Familjehem

Alla familjehem som vi har kontrakt med, är utredda och kvalitetssäkrade i samverkan med socialtjänsten. Vi utbildar familjehemmen kontinuerligt och de har tillgång till handledning för stöd dygnet runt. Hos våra familjehem finns bred kompetens, stor geografisk spridning och olika familjesammansättningar. Vi skräddarsyr placeringen efter individens behov.

Integrerat boende

Vi erbjuder boenden med olika inriktningar beroende på problematik. Gemensamt för våra boenden är att miljön är utvecklad för att vara trivsam, stimulerande och utvecklande. Här erbjuder vi regelbundna stöd- och motivationssamtal och uppmuntrar till sysselsättning, aktiviteter och social samvaro. 

Boendestöd


På Frösunda erbjuder vi boendestöd till ungdomar och vuxna med social eller psykisk problematik. Våra boendestödjare hjälper individen med att hitta strukturer i vardagen och motiverar och inspirerar till ett självständigt liv.  

Daglig sysselsättning

Vi erbjuder daglig sysselsättning för människor med social eller psykisk problematik. Att komma igång med aktiviteter efter en längre tid av psykisk ohälsa kan vara svårt, så därför är våra verksamheter uppbyggda så att man har möjlighet att prova olika arbetsuppgifter under arbetsplatsliknande förhållanden. På så sätt har man möjlighet att utvecklas i sin egen takt, tills man är redo att börja arbeta på riktigt. 

Öppenvård för ungdomar 15-20 år

På Frösunda erbjuder vi öppenvård för ungdomar mellan 15-20 år, som har behov av stödinsatser runt sitt boende. Vi kan också hjälpa till med praktikplats och utbildning, för att vardagen ska kunna flyta på. Hur vårt stöd ser ut beror på individen. Vi utgår från personens behov och arbetar sedan med KBT Kognitiv Beteende Terapi och programverksamheter som ART, Re-pulse, Vägvalet m m. 

Recovery coachning – för hållbar alkohol- och drogfrihet

En av de största utmaningarna inom missbruksvård är att behandlingsinsatsen är tidsbegränsad, medan utmaningen för personen är livslång. Risken för återfall är som störst direkt efter avslutad behandling, då resan tillbaka till ett ”normalt” vardagsliv ofta blir övermäktig. För att minska risken för återfall, erbjuder vi eftervårdstjänsten Glappet Recovery Coachning. Vi ger då ett professionellt stöd direkt vid utskrivningen, och tar tillsammans fram en handlingsplan med mål och delmål, som ger en hållbar nykterhet/drogfrihet. Vi arbetar coachande och fokuserar på att personen ska komma in i samhället genom arbete, utbildning, bostad och fritidssysselsättning. Glappet Recovery Coachning kan endast erbjudas i Stockholm.

Resursskola

För barn i grundskolan som har svårt att delta i undervisningen, på grund av att man inte fungerar i sociala sammanhang och har beteendesvårigheter, erbjuder vi plats på vår resursskola. Eleven får det stöd som krävs för att undervisningen ska kännas meningsfull och vi tar hänsyn till elevens helhetssituation. Föräldrasamverkan och samarbete mellan skola, sociala myndigheter och landstinget, är avgörande för att eleven ska kunna få rätt hjälp och vi strävar också efter att involvera eleven så mycket det bara går.