Logga in

Till toppen av sidan

Kunskap för att ”Leva med kognitiv nedsättning”

Att vara anhörig innebär en mängd saker som är unika för var och en. Vem jag är som person, vem jag är anhörig till, vilket livssituation jag befinner mig i, vilka formella och informella nätverk jag har eller var jag bor.

Det finns även gemensamma faktorer som förenar gruppen anhöriga, oavsett det som är unikt för mig och mina närmaste. Behovet av information, praktiskt stöd och möjlighet till återhämtning är någon som delas av anhöriga oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Erfarenheten av att vara ”nybörjare” är också något som anhöriga har gemensamt. Man befinner sig i en ny situation som är omöjligt att fullt ut förbereda sig på. Det finns inga manualer eller bruksanvisningar att ta till. Forskning visar att som ”ny” anhörig är tillgången på information om den specifika diagnosen eller sjukdomen oerhört värdefull. Likaså vilka former av stöd som finns, och på vilket sätt jag själv som anhörig kan få hjälp t.ex. samtal och krisbearbetning.

Som ny i anhörigrollen är det dessutom värdefullt att bli guidad genom detta utbud av anhörigstödjare eller ta hjälp av olika anhörigorganisationer. Allt detta har anhöriga tillgång till i varierande utsträckning. Det som däremot saknas är kunskap om kognition och vilken central roll kognitionsnedsättningarna har i olika sjukdomstillstånd eller vid funktionsnedsättningar.

Kognition handlar om hur hjärnan tar in information från omgivningen, bearbetar och tolkar informationen. Det är viktigt att man som anhörig får denna kunskap så att man har möjlighet att förstå sin närståendes reaktioner och beteende. Redan vid diagnostillfället bör man få information om detta. Även olika former av anhörigstöd bör innehålla information om kognition och hur beteendet påverkas vid nedsatt kognition.

Ett utmärkt exempel är Riksföreningens Attention och Autism Forums hemsidor eller de Navigeringskurser för anhöriga som anhörigkonsulenterna anordnar tillsammans med specialister vid vissa Minnesmottagningar i Stockholm. Vidare bör personal på särskilt boende ha tillräckligt med kunskap om kognition för att kunna informera anhöriga på ett pedagogiskt sätt.