Logga in

Till toppen av sidan

Vad händer med LSS i framtiden?

Syftet är fortfarande detsamma – att få leva sitt liv precis som alla andra. Trots det har allt fler fått avslag och minskat antal assistanstimmar de senaste åren. Får de människorna därmed samma möjligheter att leva som andra med goda levnadsvillkor? Och vad händer med LSS i framtiden? Det frågar sig Linda Olofsson, jurist inom Personlig assistans på Frösunda Omsorg.

Möjligheterna att få personlig assistans i Sverige har funnits sedan 1 januari 1994. I förarbetet till denna nya sociala förmån beskrevs syftet vara att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet även för personer med funktionsnedsättningar. Den personliga assistansen skulle göra det möjligt att uppnå goda levnadsvillkor och leva som andra i samma ålder.

Fram till år 2009 utvecklades domstolspraxis rörande assistansen på ett tämligen odramatiskt sätt. Därefter har Högsta förvaltningsdomstolen avgjort ett flertal mål som kommit att minska möjligheterna att beviljas assistans vid en nyansökan. Samtidigt har praxis medfört att många som haft assistans under lång tid har fått sin assistans helt indragen eller minskad i omfattning. Bland annat har de senaste årens praxis fört med sig att kontinuerlig eller frekvent övervakning beroende på olika medicinska tillstånd såsom behov av respirator för sin andning eller epilepsi, inte längre berättigar till assistans.

För personer som intar näring via sond eller tömmer blåsan med hjälp av kateter eller genom RIK:ning har senaste årens avgöranden inneburit att dessa hjälpbehov inte längre kan jämställas med att få hjälp vid måltider eller vid toalettbesök. Själva sättet för näringsintag och blåstömning har således blivit avgörande för om hjälpbehovet kan berättiga till assistans eller inte.

Parallellt med den praxisutveckling som skett i domstol har regeringen gett direktiv till Försäkringskassan att minska utvecklingen av antalet assistanstimmar. Detta tog sin början i reglerings­brevet till Försäkringskassan år 2016. Försäkringskassan gjorde då en omtolkning av ett avgörande som kommit redan år 2012 från högsta instans och har därefter enklare kunnat infria regeringens önskemål om minskade assistanstimmar och därmed också minskade kostnader.

Allt detta har skett utan att de grundläggande syftena med assistansreformen har ändrats. Frågan är om personer med funktionsnedsättning verkligen ges samma möjligheter till delaktighet i samhällslivet? Ges de samma möjligheter att leva som andra med goda levnadsvillkor trots alla inskränkningar av assistansen som har gjorts under åren? Detta vill vi nu försöka få svar på av våra politiker.


Text: Linda Olofsson, jurist inom Personlig assistans på Frösunda Omsorg


Vill du också ställa frågor till våra politiker?

Frösunda Omsorg bjuder in dig till att samtala med våra politiker. Måndag den 26 mars är du välkommen till Hotell Gustaf Fröding i Karlstad, där du får möjlighet att ställa dina frågor om framtiden för LSS. Från riksdagen kommer S, C samt V och från kommunen kommer MP och KD.

Anmäl dig via frosunda.se/anmalan eller telefon 010-130 31 94, senast den 22 mars. Varmt välkommen!