Logga in

Till toppen av sidan

Frösunda välkomnar förslagen från Stärkt assistans

I förra veckan överlämnades betänkandet ”Stärkt rätt till personlig assistans” till socialminister Lena Hallengren. Det är ett gediget arbete och utredningen syftar till att stärka rätten till assistans för tillsyn och egenvård samt ökad rättssäkerhet för barn. Förslagen ger stärkt rätt till personlig assistans för personer som bland annat till följd av de senaste årens praxisändringar inte längre kan få insatsen.

Frösunda välkomnar att rätten till personlig assistans för barn som föds med medicinska komplikationer stärks och föräldraansvaret föreslås bli mer rättssäkert genom givna schabloner. Utredningen föreslår även ett nytt grundläggande behov kontinuerligt stöd som föranleds av varaktig eller långvarig medicinsk problematik där uteblivet stöd utgör en allvarlig risk för liv eller hälsa. Vi delar utredarens uppfattning att detta behov helt ska undantas från avdrag för föräldraansvar, men att det kan finnas anledning att överväga om det finns ytterligare situationer som bör undantas.

Frösunda ser positivt på att Ingående kunskaper i dess nuvarande form och tolkning upphävs. Utredarens förslag om att rätten till assistans, utöver förebyggande av olika riskbeteenden och skador, även ska innefatta hjälp vid en allvarlig medicinsk problematik anser vi vara en välbehövd återgång. Vi är även positiva till förslaget om att behov av kvalificerat motiverande eller vägledande stöd för att den enskilde ska klara de grundläggande behoven ska beaktas som en del i det grundläggande behov som det avser att tillgodose.

Likaså föreslås att det införs en egenvårdslag som reglerar hälso- och sjukvårdens ansvar samtidigt som utförandeverksamhetens ansvar och uppgifter vid egenvård föreslås bli lagreglerade. Sjukvården föreslås få möjlighet att sluta avtal med assistansanordnare om att personliga assistenter ska kunna utföra hälso- och sjukvårdsinsatser samtidigt som ansvaret ska vara kvar hos sjukvårdshuvudmannen.

Frösunda har varit aktiv i utredningen, deltagit vid hearingar med regeringen och informerat såväl utredare som politiker om de brister och utvecklingsmöjligheter vi ser. Även våra kunder och anhöriga har intervjuats och svarat på utredarnas frågor för att tydliggöra för alla vad nuvarande tolkningar innebär i praktiken. Vi vill rikta ett särskilt tack till alla er som ställt upp och delat med er.

Frösunda välkomnar således utredningen och ser den som ett välbehövligt steg i rätt riktning med förslag som ligger mer i linje med lagens intentioner. Nu återstår att granska förslagen i detalj. Frösunda hoppas att utredningen går ut på remiss snarast och ser fram emot att få lämna vårt remissvar.

Utredningen i dess helhet hittar du här: Utredningen om stärkt assistans överlämnade betänkande - Regeringen.se

Text: Johan Svanström, jurist Personlig Assistans