Logga in

Till toppen av sidan

Frågor och svar

Här har vi sammanställt några frågor och svar kring vår ägarform och kvalitet.

Ägare och bolagstruktur:

Vilka är Frösundas ägare/huvudägare?

Frösundas huvudägare är ett helsvenskt bolag, Brado AB. Detta ägs av de båda norska bröderna Kristian och Roger Adolfsen.

Brado AB ägs i sin tur av bolaget Bearsons AB som ägs till hundra procent av Kristian och Roger. I Bearsons AB finns ett flertal svenska verksamheter så som Hassela Ski Resort, flera verksamheter i Stöten och Norlandia Fastighet. Bolagen drivs fristående från varandra. 

Bröderna Adolfsen är genom Brado AB en långsiktig och hållbar ägare till Frösunda Omsorg. Det finns en uttalad plan att fortsätta utvecklingen av Frösunda Omsorg i linje med vårt kundlöfte - kunden bestämmer.   

Varför har ni så komplex koncernstruktur under Frösunda Omsorg?

Frösundakoncernen har växt kraftigt under många år, bland annat genom företagsförvärv. De förvärvade bolagen är egna juridiska personer, dotterbolag. Den legala bolagsstrukturen överensstämmer därför inte med den operativa strukturen och indelningen i affärsområden. Detta är inget ovanligt i större koncerner. Det är ett ständigt pågående arbete att förenkla bolagsstrukturen exempelvis genom fusioner av bolag. I vissa fall är detta svårt att genomföra då dotterbolagen har tillstånd för sina verksamheter och upphandlade avtal som är direkt knutna till den juridiska personen. Även redovisnings- och skatteaspekter måste beaktas inför en fusion. Det är bland annat orsaken till att vissa dotterbolag kan redovisa förlust medan andra visar vinst.

Kvalitet, långsiktighet och innovation:

Vad är ert primära fokus, att generera vinst eller att få nöjda kunder och ökad kvalitet i verksamheten?

Vårt fokus är alltid att ha en god kvalitet i verksamheten och att våra kunder ska vara nöjda. Men vi ser heller inget motsatsförhållande mellan nöjda kunder och våra ägares uppskattning för vad vi gör. Har vi nöjda kunder och motiverade medarbetare följer också ett bra ekonomiskt resultat.

Hur arbetar Frösunda med kvalitet?

För att skapa en hög kvalitet på våra tjänster utgår vi alltid från hur kunden upplever oss och gör regelbundna uppföljningar av vårt arbete. Nyckelfaktorer för att åstadkomma hög kvalitet är ett gott ledarskap och kompetens. Frösundas kvalitetsavdelning följer upp kvalitetsarbetet och säkerställer kundens trygghet, vår tillgänglighet och transparens.

För att skapa trygghet innebär vårt kvalitetsarbete att vi har ett ledningssystem med beskrivna arbetsprocesser vilka utvecklas under revision och uppföljning. Vi arbetar också med uppsatta kvalitetsmål för alla intressenter; kunder, anhöriga, kommuner, samarbetspartners och medarbetare, som vi noggrant mäter och följer upp. Frösundas verksamheter har en lång tradition av att arbeta för kvalitet.

2013 tog vi kvalitetsarbetet till en ny nivå och introducerade vår Förtroenderedovisning. Förtroenderedovisningen visar vår syn på kvalitet, vad vi gjort under året och vad vi planerar att göra kommande år. Kvalitet och öppenhet är vårt sätt att bygga förtroende. Frösundas strukturerade ledningssystem för kvalitet är i enlighet med SOSFS 2011:9 (och SOSFS 2005:12). För att säkerställa en god vård och omsorg har vi även en Kundombudsman och ett kundvårdssystem.

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) gör regelbundet tillsyner på Frösundas olika verksamheter. De belyser då bland annat kompetens, metoder och hur lagar och riktlinjer följs i verksamheten. Detta är mycket positivt och skapar en ökad kvalitet. Kommunalt driven verksamhet har inte samma nivå av tillsyn. Vår mening är att för kundernas bästa skulle vi gärna se ökade resurser till IVO så att de kunde följa upp alla typer av verksamheter på samma sätt. Utöver tillsyn från IVO, andra myndigheter och interna revisioner blir vi också granskade av externa revisorer.

På vilket sätt skulle ni påverkas om en reglering för långsiktigt ägande införs?

Med nuvarande ägarbild skulle vi påverkas om nya regler infördes. På vilket sätt beror på hur reglerna är utformade. Framöver hoppas vi på en debatt där kvalitet utifrån kundens perspektiv är i fokus, inte ägarform och vinst. Alltför många regleringar inledningsvis gör att vi blir bakbundna vilket hämmar innovation. Dock välkomnar vi tydliga uppföljningar och granskningar. 

Hur ska framtida omsorgsbehov tillgodoses?

Ska Sverige klara framtida omsorgsbehov krävs både innovation och kapital, vilket våra ägare tillför. Erfarenheten visar att den privata sektorn kan göra det effektivt. Om inte en vidareutveckling och innovationer utförs kommer omsorgssektorn ha stora utmaningar i att kunna attrahera resurser och rätt kompetens.